Radio

Radio HairTrendy

Zamów nasz newsletter

newsletter

Kalendarz imprez

eventy

Hair Trendy TV

ht tv
radio internetowe zzz
wysoka jakość radia
niższa jakość radia
Radio w salonie fryzjerskim
wysoka jakość radia
niższa jakość radia
Radio w salonie fryzjerskim

wysoka jakość radia
niższa jakość radia
Radio w salonie fryzjerskim
wysoka jakość radia
niższa jakość radia
Radio w salonie fryzjerskim
wysoka jakość radia
niższa jakość radia
Radio w salonie fryzjerskim
wysoka jakość radia
niższa jakość radia
Radio w salonie fryzjerskim

RADIO PASJA to.. radio Tworzone przez LUDZI Z PASJĄ.

Na antenie usłyszysz codzienny przegląd prasy, ciekawostki, pogodę i programy autorskie. Czas między serwisami informacyjnymi, programami i wywiadami wypełniamy wyjątkową muzyką. Do wszystkich dzieł muzycznych, jakie emitujemy w radiu Pasja posiadamy wszelkie prawa na wykorzystywanie i udostępnianie utworów. Z tego tytułu pobierane opłaty licencyjne przekazywane są dla twórców.

Staramy się uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, gdyż interesuje nas życie ludzi z pasją. Na co wskazuje nazwa naszego radia, ale także ramówka. Radio Pasja powstało na bazie radia Hair Trendy, które zaistniało we wrześniu 2013 roku jako radio niezależne od OZZ (Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi). Prezenterzy stacji, prowadząc przez 6 lat programy informacyjne i muzyczne pozyskali wierną grupę słuchaczy branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Z racji tego, że wykupienie licencji na słuchanie radia Hair Trendy wiąże się z niewielkimi kosztami, liczba firm zgłaszających swoje zapotrzebowanie na słuchanie radia Hair Trendy emitującego doskonałą muzykę na 6 kanałach 24 godziny na dobę dynamicznie wzrastała. Zgłoszenia wielu innych branż na wykupienie licencji pragnących uwolnić się od wysokich opłat dla ZAIKS, STOART, ZPAV... powiększała się i dalej rośnie. W związku z tym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu obecnych i przyszłych radiosłuchaczy, stąd od 01 września 2015 r powołaliśmy do zaistnienia w eterze "Radio Pasja", skierowane do wszystkich rodzajów usług i handlu.

Koszt licencji jest niewielki i zależy od cyklu płatności, 3, 6 lub 12 miesięcy oraz od powierzchni tej części lokalu w której słuchane jest radio. Kwoty za wykupione licencje przekazywane są w całości na opłacenie autorów i wykonawców utworów muzycznych, dzięki czemu wszyscy wspieramy niezależnych twórców.

Program radiowy jest emitowany 24 godziny na dobę, na 6 kanałach muzycznych w jednej opłacie:

 • Kanał 1. Radio Pasja na żywo, prowadzone przez świetnych prezenterów radiowych.
 • Kanał 2. Muzyka relaksacyjna do SPA, gabinetów kosmetycznych, hoteli itp.
 • Kanał 3. Muzyka Chillout
 • Kanał 4. Muzyka Pop
 • Kanał 5. Muzyka Dance
 • Kanał 6. Muzyka Klubowa


Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest OZZ? 

OZZ to "Organizacje Zbiorowego Zarządzania". Organizacje te zajmują się zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi artystów i wykonawców.

 • Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • Związku Artystów Wykonawców STOART
 • Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
 • Związku Artystów Scen Polskich ZASP
 • Stowarzyszenia Twórców Ludowych STL
 • Związku Producentów Audio-Video ZPAV
 • Stowarzyszenia Filmowców Polskich SFP
 • Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT

2. Jaka muzyka może być zwolniona z opłat ZAiKS ?

Muzyka określana mianem "Royalty Free", co oznacza "wolna od tantiem autorskich". Jest to muzyka twórców niezależnych, którzy nie należą do OZZ. Muzyka Royalty Free jest alternatywą dla tych, którzy chcą odtwarzać muzykę w miejscach publicznych, nie ponosząc przy tym kosztów związanych z opłatami do OZZ – ale… to nie wystarczy. Jeśli chcemy muzykę wykorzystać w naszym biznesie – a wówczas według prawa czerpiemy korzyści z utworów muzycznych, musimy zapłacić za te prawa twórcom. Jeśli nie mamy certyfikatu ani innego dokumentu o prawie do wykorzystania muzyki Royalty Free w swoim biznesie OZZ też upomni się o opłaty według zasady negotiorum gestio.

3. Dlaczego ZAIKS może domagać się opłat za odtwarzanie muzyki twórców niezrzeszonych w OZZ?

Każdy OZZ (organizacja zbiorowego zarządzania) rozlicza się z twórcami, w imieniu których pobiera opłaty. Co więcej, stosownie do brzmienia art. 106 ust. 1 upap, organizacja zbiorowego zarządzania zobowiązana jest do jednakowego traktowania praw swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony. Oznacza to, że twórcy niezrzeszeni mają takie samo prawo do wypłaty tantiem za korzystanie ze swoich utworów. Dlatego ZAIKS także może reprezentować twórców, którzy swych praw pod ochronę nie powierzyli, ale wobec których ZAiKS działa jako ustawowy reprezentant lub prowadzący cudze sprawy bez zlecenia – "negotiorum gestio". Dlatego tak ważne jest aby mieć licencję prawną do korzystania z muzyki nawet twórców nie zrzeszonych w OZZ.

4. Jaki dokument zwalnia z opłat do ZAiKS?

Dokumentem potwierdzającym zwolnienie z opłat do ZAiKS są certyfikaty i licencje zaświadczające o legalnym nadawaniu utworów muzycznych artystów, którzy nie są zrzeszeni w OZZ lub zrzekli się takiego reprezentowania. Samo korzystanie z muzyki takich twórców nie chroni przed opłatami dla OZZ ( według interpretacji prawa: "negotiorum gestio").

5. Słucham muzyki z komputera czy ZAIKS może żądać ode mnie opłat

Tak, rodzaj urządzenia z którego odtwarzana jest muzyka nie ma znaczenia.
Jeżeli odtwarzanie ma charakter publiczny i wykorzystywany jest w działalności gospodarczej zawsze podlega stosownym opłatom o które upomni się ZAIKS.

6. Co grozi za nielegalne publiczne odtwarzanie muzyki chronionej przez OZZ

Grozi odpowiedzialność karna z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub odpowiedzialność cywilna z art. 79 tej ustawy.

Art. 116.

1.Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 79.

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych, albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

 4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

7. Czy posiadanie naklejki na witrynie o muzyce zwolnionej z opłat wystarczy abym nie płacił do ZAIKS

Nie, naklejka ma charakter wyłącznie informacyjny. Kontrolerzy OZZ mogą poprosić o okazanie certyfikatu potwierdzającego legalne wykorzystanie utworów nie objętych prawami dla OZZ. Mogą także prosić o udostępnienie do wglądu Państwa licencji a nawet faktury od firmy udostępniającej muzykę.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 "W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat."


aa Goldwell
Paul Mitchell
Emilio
Keune Jott
Montibello
Kaaral manniskan

przejdź do galerii fryzurprzejdź do galeri fryzur


wydarzeniaNadchodzące wydarzenia

pełne kalendariumprzejdź do galeri fryzur