• Radio internetowe

 • Najnowszy numer Hair Trendy

 

o nas

pytania i odpowiedzi

cennik

jak wykupić licencję

ramówka radia

kontakt

formularz zamówienia

słuchaj radia HT play

UWAGA!

Aby legalnie odtwarzć muzykę naszego radia w miejscu prowadzonej działalności i narażać się na konsekwencje kontroli ZAIKS, STOART, SAWP i SPAW musisz wykupić stosowną licencję.

O nas

Muzyka bez opłat dla ZAiKS, Stoart, Sawp i ZPAV

Uwaga ! Aby legalnie odtwarzać muzykę naszego radia w miejscu prowadzonej działalności bez narażania się na konsekwencje kontroli ZAIKS, STOART, SAWP i SPAW musisz wykupić stosowną licencję ( informacja w zakładce: jak wykupić licencję).

Muzyka w Radiu Hair Trendy to nowe, niepowtarzalne utwory w wykonaniu artystów nie należących do OZZ. Oznacza to, że korzystanie z tej muzyki nie pociąga za sobą, żadnych opłat na rzecz ZAIKS, STOART czy jakiejkolwiek innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Z twórcami powyższych dzieł muzycznych posiadamy uregulowane kwestie prawne i finansowe na wykorzystywanie i udostępnianie praw do ich utworów. Wszystkim naszym abonentom radiowym zagwarantujemy licencje na legalne odtwarzanie muzyki z naszego radia w każdym salonie fryzjerskim.

Koszt licencji jest niewielki i zależy od cyklu płatności, 6 lub 12 miesięcy oraz od powierzchni tej części lokalu w której słuchane jest radio. Kwoty za wykupione licencje przekazywane są w całości na opłacenie autorów i wykonawców utworów muzycznych, dzięki czemu wszyscy wspieramy niezależnych twórców.

Program radiowy będzie emitowany 24 godziny na dobę. Wypełni go zróżnicowana i specjalnie dobrana do pracy w salonie fryzjerskim muzyka, ciekawe audycje, interesujący goście, konkursy, najnowsze informacje i co najważniejsze pogodni i fantastyczni prezenterzy radiowi.

Aby stać się naszym abonentem wystarczy tylko w prosty i szybki sposób zamówić radio w zakładce "jak wykupić licencje" po kilku kliknięciach, bez dodatkowych formalności zamówisz licencję na legalne odtwarzanie Radia Hair Trendy w Twoim salonie. Otrzymasz także nalepkę na drzwi informującą kontrolerów OZZ o tym, że muzyka w tym salonie jest z licencją Radia Hair Trendy bez opłat dla ZAIKS, STOART, ZPAV itp.

Radio Hair Trendy to nowoczesne medium, wykorzystujące wszystkie nowinki współczesnej techniki. Dzięki możliwościom jakie daje Internet, na panelu radiowym słuchacze będą mogli zamieszczać swoje opinie, pytania oraz czynnie uczestniczyć w programie. Nasz program radiowy będzie przebiegał równolegle werbalnie w eterze jak i wizualnie w sieci.

Nasze radio zapewni dostęp do tysięcy utworów muzycznych, o których wcześniej nie słyszeliście, prowadzący program prezenterzy umilać będą Wam każdy dzień pracy a klientom wizytę w salonie.

Pytania i odpowiedzi


1. Co to jest OZZ?

OZZ to "Organizacje Zbiorowego Zarządzania". Organizacje te zajmują się zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi artystów i wykonawców.

 • Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • Związku Artystów Wykonawców STOART
 • Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
 • Związku Artystów Scen Polskich ZASP
 • Stowarzyszenia Twórców Ludowych STL
 • Związku Producentów Audio-Video ZPAV
 • Stowarzyszenia Filmowców Polskich SFP
 • Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT

2. Jaka muzyka może być zwolniona z opłat ZAiKS ?

Muzyka określana mianem "Royalty Free", co oznacza "wolna od tantiem autorskich". Jest to muzyka twórców niezależnych, którzy nie należą do OZZ. Muzyka Royalty Free jest alternatywą dla tych, którzy chcą odtwarzać muzykę w miejscach publicznych, nie ponosząc przy tym kosztów związanych z opłatami do OZZ – ale… to nie wystarczy. Jeśli chcemy muzykę wykorzystać w naszym biznesie – a wówczas według prawa czerpiemy korzyści z utworów muzycznych, musimy zapłacić za te prawa twórcom. Jeśli nie mamy certyfikatu ani innego dokumentu o prawie do wykorzystania muzyki Royalty Free w swoim biznesie OZZ też upomni się o opłaty według zasady negotiorum gestio.

3. Dlaczego ZAIKS może domagać się opłat za używanie muzyki twórców niezrzeszonych w OZZ?

Każdy OZZ (organizacja zbiorowego zarządzania) rozlicza się z twórcami, w imieniu których pobiera opłaty. Co więcej, stosownie do brzmienia art. 106 ust. 1 upap, organizacja zbiorowego zarządzania zobowiązana jest do jednakowego traktowania praw swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony. Oznacza to, że twórcy niezrzeszeni mają takie samo prawo do wypłaty tantiem za korzystanie ze swoich utworów. Dlatego ZAIKS także może reprezentować twórców, którzy swych praw pod ochronę nie powierzyli, ale wobec których ZAiKS działa jako ustawowy reprezentant lub prowadzący cudze sprawy bez zlecenia – "negotiorum gestio" Dlatego tak ważne jest aby mieć licencję prawną do korzystania z muzyki nawet twórców nie zrzeszonych w OZZ.

4. Jaki dokument zwalnia z opłat do ZAiKS?

Dokumentem potwierdzającym zwolnienie z opłat do ZAiKS są certyfikaty i licencje zaświadczające o legalnym nadawaniu utworów muzycznych artystów, którzy nie są zrzeszeni w OZZ lub zrzekli się takiego reprezentowania. Samo korzystanie z muzyki takich twórców nie chroni przed opłatami dla OZZ ( według interpretacji prawa: "negotiorum gestio")

5. Słucham muzyki z komputera czy ZAIKS może żądać ode mnie opłat

Tak, rodzaj urządzenia z którego odtwarzana jest muzyka nie ma znaczenia. Jeżeli odtwarzanie ma charakter publiczny i wykorzystywany w działalności gospodarczej zawsze podlega stosownym opłatom o które upomni się ZAIKS.

6. Co grozi za nielegalne publiczne odtwarzanie muzyki chronionej przez OZZ ?

Grozi odpowiedzialność karna z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub odpowiedzialność cywilna z art. 79 tej ustawy.

Art. 116.
1.Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 79.
1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

 1. 1) zaniechania naruszania;
 2. 2) usunięcia skutków naruszenia;
 3. 3) naprawienia wyrządzonej szkody:
  1. a) na zasadach ogólnych, albo
  2. b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
 4. 4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

 1. 1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
 2. 2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.
4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.
6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.
7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

7. Czy posiadanie naklejki na witrynie o muzyce zwolnionej z opłat wystarczy abym nie płacił ZAIKS

Nie, naklejka ma charakter wyłącznie informacyjny. Kontrolerzy OZZ mogą poprosić o okazanie certyfikatu potwierdzającego legalne wykorzystanie utworów nie objętych prawami dla OZZ. Mogą także prosić o udostępnienie do wglądu Państwa Umowy a nawet faktury od firmy udostępniającej muzykę.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 "W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat."

Cennik


Poniżej przedstawiamy ceny licencji Radia Hair Trendy w zależności od powierzchni na jakiej słuchane jest radio i czasu trwania licencji. Koszt licencji jest niewielki a kwoty za wykupione licencje przekazywane są w całości na opłacenie autorów i wykonawców utworów muzycznych, dzięki czemu wspieramy niezależnych twórców.

Saloniki do 30 m2:

 • 18 zł netto/miesiąc (przy jednorazowej opłacie licencji na 12 miesięcy- razem 216 zł netto
 • 20 zł netto/miesiąc (przy jednorazowej opłacie licencji na 6 miesięcy – razem 120 zł netto)

Salony 31 – 100 m2

 • 20 zł netto/miesiąc (przy jednorazowej opłacie licencji na 12 miesięcy- razem 240 zł netto)
 • 25 zł netto/miesiąc (przy jednorazowej opłacie licencji na 6 miesięcy – razem 150 zł netto)

Salony powyżej 101 m2

 • 30 zł netto/miesiąc (przy jednorazowej opłacie licencji na 12 miesięcy- razem 360 zł netto)
 • 35 zł netto/miesiąc (przy jednorazowej opłacie licencji na 6 miesięcy – razem 210 zł netto)

Ramówka radia Hair Trendy


PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
08:00 – 10:00 BUDZIK RADIA HAIR TRENDY
10:00 – 13:00 CAFE LATTE Z RADIEM HAIR TRENDY
13:00 – 14:00 KRÓTKIE CIĘCIE
14:00 – 16:00 PODWÓJNE ESPRESSO Z RADIEM HAIR TRENDY
16:00 – 17:00 KULTURALNY BALEJAGE
17:00 – 18:00 TRENDY
18:00 – 20:00 WIECZORNE GOLENIE
20:00 – 08:00 PLAYLISTA

SOBOTA
08:00 – 10:00 BUDZIK RADIA HAIR TRENDY
10:00 – 14:00 CAFE LATTE Z RADIEM HAIR TRENDY
14:00 – 16:00 WEEKENDOWE STRZYŻENIE
16:00 – 08:00 PLAYLISTA

Jak wykupić licencję?


Uwaga ! Aby legalnie odtwarzać muzykę naszego radia w miejscu prowadzonej działalności bez narażania się na konsekwencje kontroli ZAIKS, STOART, SAWP i SPAW należy wykupić stosowną licencję. Koszt licencji jest niewielki i zależy od cyklu płatności, 6 lub 12 miesięcy oraz od powierzchni tej części lokalu w której jest słyszane radio. Kwoty za wykupione licencje przekazywane są w całości na opłacenie autorów i wykonawców utworów muzycznych, dzięki czemu wszyscy wspieramy niezależnych twórców.

Krok 1. Zapoznaj się z ofertą Radia Hair Trendy i wybierz najbardziej odpowiednią dla ciebie opcję w zależności od powierzchni lokalu w którym będzie słychać nasze radio.

Krok 2. Wydrukuj formularz zamówienia, wypełnij i wyślij do nas. Otrzymasz pocztą kurierską fakturę, licencję i nalepkę informacyjną na drzwi salonu. Płatność zgodną z fakturą dla twojej wygody pobierze kurier UPS. Uwaga ! koszt przesyłki kurierskiej pokrywa Radio Hair Trendy

[POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA]

Już wkrótce możliwość opłaty w PayU i zamówienia naszego radia elektronicznie.

PayU (błyskawiczny przelew/płatność kartą) - Dzięki możliwości wykonania szybkiego przelewu online (m.in. mBank, MultiBank, Inteligo, PKO BP, BZWBK, BPH SA, Nordea, ING Bank Śląski, Pekao SA, LUKAS Bank) lub płatności kartą płatniczą/kredytową (m.in. VISA, MasterCard, Diners Club, JCB) Twoje pieniądze trafią do nas błyskawicznie. Opcja ta pozwala na zrealizowanie zamówienia "od ręki" bez czekania na zaksięgowanie wpłaty w naszym banku.

Kontakt


HAIR TRENDY

02-758 Warszawa
ul. Czarnomorska 13
tel. 22 858 26 95
e-mail: radio@hairtrendy.pl
e-mail: redakcja@hairtrendy.pl


Nasi prezenterzy

Edyta Kaczmarczyk nasi prezenterzy

Jacek Wolszczak nasi prezenterzy

Damian Sikorskinasi prezenterzy

portal fryzjerów i stylistów